حمام سنتی

حمام سنتی

روزهای زیادی از زمانی که حمام های سنتی جایگاه ویژه ای در بین مردم داشت سپری نشده که انگار باز دل هوس آن دوره و آن حمام ها و دلاک ها و کیسه ها را کرده، اما به شیوه ای مدرن و امروزی

.داینو میکا یکی از مجموعه های پایتخت است که این سنت قدیمی را زنده نموده و حمامی به سبک حمام های سنتی در مجموعه ای مدرن و دیدنی دایر کرده است