پیکرشناسی و استعدادیابی ورزشی

پیکرشناسی و استعدادیابی ورزشی

دانشمندان علوم ورزشی، پزشکان و متخصصین از فنون مختلف پیکر سنجی در امور مهمی چون کشف استعدادهای ورزشی، سنجش ترکیب بدن، سنجش نتیجه تمرینات و قابلیت های جسمانی سود می بردند.

 خدمات و نتایج پیکر شناسی

–   استعداد یابی ورزشی برای تمام سنین (۶ سال به بالا)

–   امتیاز دهی در ۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۴ رشته ورزشی برای دختران (با توجه به وضعیت بدنی و سن فرد)

–   تعیین شاخصه های بلوغ و تخمین دقیق قد نهایی با توجه به سن استخوانی

–   تخمین استقامت قلبی و عروقی و دستگاه تنفسی

–   تعیین تیپ دقیق بدنی یا سوماتوتایپ

–   مشخص نمودن درصد چربی دقیق بدن

–   مقایسه شاخصه های بدنی با نرم جامعه