پکیج های بانوان

پکیج های بانوان

انواع پکیج های مخصوص بانوان
نام پکیج    قیمت (تومان)
 هشتاد جلسه بدنسازی 6 ماه    1.760.000
بیست و چهار جلسه بدنسازی 2 ماه    700.000
دوازده جلسه بدنسازی 1 ماه    410.000
 ده جلسه استخر 45 روز    700.000
ده جلسه استخر و بدنسازی     810.000
تک جلسه استخر و بدنسازی    90.000
تک جلسه استخر    80.000
تک جلسه بدنسازی    50.000