پکیج های بانوان

پکیج های بانوان

انواع پکیج های مخصوص بانوان
نام پکیج    قیمت (تومان)
ده جلسه آموزشی خصوصی شنا    700.000
تک جلسه استخر و بدنسازی    85.000
دوازده جلسه آموزش خصوصی شنا    700.000