خصوصی بدنسازی

خصوصی بدنسازی


خصوصی بدنسازی
خصوصی بدنسازی (یک ماهه)    مبلغ (تومان)
سه جلسه در هفته    700.000
 چهار جلسه در هفته    900.000
 شش جلسه در هفته    1.100.000