خصوصی شنا و آبدرمانی

خصوصی شنا و آبدرمانی

خصوصی شنا و آبدرمانی
خصوصی شنا و آب درمانی (یک ماهه)    مبلغ (تومان)
 ده جلسه (یک نفره)    700.000
 ده جلسه (دو نفره)    1.100.000
 ده جلسه (سه نفره)    1.350.000

ده جلسه تکنفره آبدرمانی      800.000