پکیج های فامیلی

پکیج های فامیلی

پکیج های جلسه ای(فامیلی)
نام پکیج        مبلغ (تومان)

پکیج30 جلسه فامیلی(سه ماهه)    3.300.000
پکیج 36 جلسه صبحگاهی فامیلی(سه ماهه)    2.415.000