ایروبیک فیتنس

ایروبیک فیتنس

 ایروبیک فیتنس ویژه آقایان

نام مربی: محمدرضا ممدی
زمان برگزاری: روزهای زوج از ساعت 21:00 الی 22:00