باله

باله

باله

نام مربی: ناتالی و سیونه

زمان برگزاری کلاس برای سنین 4 تا 8 سال یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14:00 الی 15:00
برای سنین 9 تا 14 سال روزهای زوج از ساعت 15:00 الی 16:00