Functional

FUNCTIONAL

Functional

نام مربی:لیلا

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج از ساعت 11:00 الی 12:00

 

نام مربی: یولیا

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج  از ساعت 14:00 الی 15:00

 

نام مربی: زهره

زمان برگزاری کلاس : روزهای زوج از ساعت 15:00 الی 16:00