Suspensional Training

SUSPENSIONAL TRAINING

Suspensional Training

نام مربی: یلدا

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج از ساعت 17:00 الی 18:00

یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:00 الی 17:00