پکیج سه ماهه نامحدود آقایان

پکیج سه ماهه نامحدود آقایان

پکیج سه ماهه نامحدود آقایان

سه ماه استفاده نامحدود از سالن بدنسازی و مجموعه آبی به همراه آفرهای زیر

سه جلسه ماساژ رایگان

سه جلسه مهمان رایگان

سه جلسه حمام ترکی یا آرایشگاه

تست INBODY یکبار در هرماه

 بیمه ورزشی

مربی عمومی