بیانیه ماموریت و ارزش های پایه

بیانیه ماموریت و ارزش های پایه

بیانیه ماموریت :

افزایش سطح کیفیت زندگی مردم ایران از نگاه تندرستی، آرامش، سلامتی و زیبایی با استفاده از دانش و امکانات به روز دنیا و متخصصان حوزه صنعت تندرستی و زیبایی و استفاده از کارکنان متعهد و متخصص .

ارزش های پایه ( Core Values ) :

اعتقاد به خدای متعال در همه جا و همه وقت

احترام به محیط زیست

احترام به فرهنگ اصیل ایرانی