پکیج یکساله نامحدود آقایان

پکیج یکساله نامحدود آقایان

پکیج یکساله نامحدود آقایان

یکسال استفاده نامحدود از سالن بدنسازی و مجموعه آبی به همراه آفرهای زیر

دوازده جلسه ماساژ رایگان

دوازده جلسه مهمان رایگان

دوازده جلسه حمام ترکی یا آرایشگاه

تست INBODY یکبار در هرماه

یک مرتبه آزمایش خون در یکسال

سی روز فریز

 بیمه ورزشی

مربی عمومی