فیتنس

فیتنس

فیتنس

نام مربی : بهاره اکاوری
زمان برگزاری کلاس : روزهای زوج از ساعت 08:30 الی 10:00

چربى سوزى بيشتر،فرم دهى و افزايش توده عضلانى در زمان كمتر

مناسب براى تمامى افراد با هر سطح از آمادگى بدنى