هایپر ریتم

هایپر ریتم

هایپرریتم

نام مربی: طناز راکد

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج از ساعت 17:45 الی 18:45