خدمات کلینیک

خدمات کلینیک

تعرفه قیمتی خدمات کلینیک پزشکی ورزشی داینو میکا به صورت تک جلسه

فیزیوتراپی + منوال تراپی     140/000 تومان

فیزیوتراپی(الکتروتراپی ،لیزر،التراسوند،اموزش تمرین درمانی منزل،اموزش الگوی روزانه،تیپ،ای ار)     100/000 تومان

فیزیوتراپی + تمرین درمانی   150/000 تومان

استعداد یابی / پیکر شناسی   100/000 تومان

فیزیوتراپی + شاکویو    130/000 تومان

فیزیوتراپی + اب درمانی بدون مربی    130/000 تومان

موشن لب /هوبر    80/000 تومان

آلترجی    170/000 تومان

ویزیت پزشک عمومی   50/000 تومان

ویزیت فیزیوتراپی    50/000 تومان

تمرین درمانی  85/000 تومان

برنامه تغذیه (دکتر بهرامی نژاد)   90/000 تومان

برنامه تغذیه (خانم عسگری)   70/000 تومان

اب درمانی   70/000 تومان

بادی کامپوزیشن   25/000 تومان

ال پی جی     65/000 تومان

 ای ام اس تک جلسه   119/000 تومان

ای ام اس 12 جلسه   1/192/000 تومان

 

به کلیه قیمتها 9% مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد